Profile (프로필)
이명선 프로필
New (뉴스)
뉴스 & 공지사항
연주회 일정
Guitar Music
이명선 연주음악
Photo Album
연주회 앨범
이모저모 앨범
Community
자유게시판
Q & A
Studio
레슨안내
레슨 자료실
음악관련 자료실
악상용어 사전


  제목 : M | 2006년 03월 10일 22시 05분 40초
  이름 : 관리자 | 홈페이지 : 추천수 : 47 | 조회수 : 264  

M


ma non tropo 그러나 지나치지 않게.
maestoso 장엄하게.
main droite, m.d. 오른손으로.
main gauche, m.g. 왼손으로.
malinconico 우울하게.
mancando, manc. 줄여서 (점점 여리게 그리고 점점 느리게).
mano destra, m.d. 오른손으로.
mano sinistra, m.s. 왼손으로.
marziale 씩씩하게, 전투적으로.
m.d. -> main droite, mano destra.
m.g. -> main gauche.
m.s. -> mano sinistra.
medesimo tempo 같은 속도로.
meno 보다 덜하게, 너무 하지 않게.
meno forte 너무 강하지 않게.
meno mosso 너무 동적이지 않게.
meno piano 너무 여리지 않게, 조금 더 크게.
mente, alla "머리로부터", 즉흥적으로.
messa di voce (18세기 벨칸토의 중요한 성악 테크닉), 노래할 때에 일정한 음을 서서히 세게 한 후 다시 점점 여리게.
mesto 슬프게, 우울하게.
mezza voce, m.v. 중간 정도의 소리로, 너무 크지 않은 소리로.
mezzo, m. 중간, 절반.
mezzoforte, mf 중간 정도의 세기로, 조금 세게.
mezzopiano, mp 중간 정도로 여리게, 조금 여리게.
misura, alla 박자대로, senaz misura, 템포를 자유롭게.
misurato 박자를 계산해서, 엄격한 박자로.
M.M. 멜첼(Malzel)이 템포 표기를 위하여 1816년에 발명한 메트로놈의 약어, 1분을 40~208개의 기본 박으로 나누어 곡 의 빠르기를 정확하게 지시함.
M.M. =40은 4분 음표가 1분에 40번 연주되는 빠르기로.
moderato, mood. 보통 빠르기로.
molto 매우, 대단히.
morbido 연하게, 부드럽게.
morendo 사라지듯이, 점점 여리고 느리게.
mormorando 속삭이듯이.
mosso 동적으로.
moto, con "움직임을 가지고", 빠르게.
muta '바꾸다', 관악기나 팀 주자에게 조율을 바꾸라는 지시.아름다운 음악, 행복한 인생~~♬
  관련사이트 : http://
  L
  N